Co je to bio potravina?

Ekologické farmy (ekofarmy)

V ekologickém zemědělství, stejně tak jako v jiných odvětvích platí zákon trhu – zvyšování poptávky, zvyšuje nabídku. Dalo by se říci, že v České republice nastává biopotravinový „boom“. Nově vznikající ekofarmy ale stále nestíhají tuto poptávku nasytit, lidé proto sahají po zahraničních výrobcích.

Biopotraviny
Co jsou biopotraviny
Bio restaurace
Biopotraviny online
Bio certifikace
Bio - ekofarmy
Ekologické zemědělství
Užitečné odkazy
Podmínky užití

Čím se ekofarmy liší?

Ekofarmy se liší od běžných farem tím, že hospodaří dle pravidel ekologického zemědělství. Tato pravidla jsou stanovena zákonem č.242/2000 o ekologickém zemědělství a Nařízením rady (EHS) č. 2092/91.

Ekofarmy a statistika

V loňském roce vzrostl počet ekofarem o více než čtvrtinu na dnešních 1318. Zemědělská plocha využívaná ekologickým zemědělstvím má nyní rozlohu necelých 307 000 ha, což je 7,2 % z celkové zemědělské půdy. V tomto čísle jsou zahrnuty i trvalé travní porosty (TTP), sady a vinice. Největší procentuální zastoupení, necelých 83%, ekologické zemědělské půdy zaujímají TTP. Největší procento ekofarem, asi 31 % má rozlohu od 100 do 500 ha.

Nejvyšším počtem ekofarem se může pyšnit jihočeský kraj (13, 1 %). Nejméně farem má naproti tomu kraj Praha (1, 4 %). Stejné umístění zaujímá i v počtu hektarů využívaných ekologickým zemědělstvím (0, 5 %), prvenství pak patří kraji Karlovarskému (18, 5 %).

Nejvíce výrobců a zpracovatelů biopotravin je zaměřeno na pekárenské a cukrárenské výrobky a maso. Nejméně pak na cukr, masné výrobky a víno.

Vyplacené dotace vzrostly od roku 1998 ze 48 mil. Kč na necelých 305 mil. Kč v roce 2006.

Nabízejí ekofarmy jen biopotraviny?

Odpovědí musí být jednoznačně „ne“. Ekologické zemědělství má celkový náhled na krajinu, snaží se zachovat její původní ráz a zvyšovat biodiverzitu. Kromě toho jedna z poskytovaných služeb většiny ekofarem bývá možnost ubytování.

Modelové ekofarmy

V České Republice vznikly dva projekty – „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ a „Ekozemědělci přírodě“. Tyto projekty fungují jako sítě modelových ekologických farem, které nabízejí informace konvenčním zemědělcům, ekozemědělcům, ale i laické veřejnosti. V současné době je do těchto projektů zařazeno 15 ekologických farem.

Zdroj statistických dat: Ročenka 2007, ekologické zemědělství v ČR, Mze ČR.